Menu Content/Inhalt
Strona główna
Przemysł naftowy i gazowy w Republice Komi Drukuj Email

Lokalizacja obszarów kontraktów Petrolinvestu w Rosji

Zobacz więcej zdjęć z Rosji

Republika Komi leży po zachodniej stronie gór Ural, na północnym zachodzie Niziny Wschodnioeuropejskiej, w północno-wschodniej europejskiej części Federacji Rosyjskiej. Graniczy z obwodami: archangielskim, kirowskim, permskim, swierdłowskim oraz z okręgami autonomicznymi: Nienieckim, Komi-Periackim, Chanty-Mansyjskim oraz z okręgiem Jamało-Nienieckim. Republika Komi jest demokratyczną republiką wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej. Władza jest sprawowana przez prezydenta, radę republiki oraz trybunał konstytucyjny republiki. Republika jest niezależnym podmiotem w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ma prawo do zaciągania zagranicznego długu oraz do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych z udziałem zagranicznego kapitału zabezpieczonych gwarancjami z regionalnego budżetu. Republika może również promować inwestycje zagraniczne poprzez oferowanie obcym spółkom specjalnych warunków prowadzenia działalności.

Republika Komi posiada znaczne złoża surowców mineralnych. Głównymi bogactwami naturalnymi tego rejonu są ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny oraz rudy metali. Około połowy złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-wschodniej części Federacji Rosyjskiej jest zlokalizowanych właśnie w Republice Komi (zasobność złóż szacowana jest na ok. 6 mld ton). Obszary roponośne to między innymi dorzecza Timanu i Peczory. Złoża węgla kamiennego są szacowane na ponad 213 mld ton. W Republice Komi znajdują się również największe w Federacji Rosyjskiej i sąsiednich krajach złoża tytanu. Republika Komi jest największym i najważniejszym dostawcą boksytów i rudy magnezu. Możliwe jest odkrycie na tutejszych obszarach złóż siarki, diamentów, rubinów i ametystu nadających się do wydobycia na skalę przemysłową.

Republika Komi jest stosunkowo dobrze rozwiniętym regionem Federacji Rosyjskiej. Infrastruktura przemysłowa, sieć elektryczna zasilana własnymi zasobami surowców energetycznych oraz komunikacja transportowa są dobrze rozwinięte. Przemysł Republiki Komi składa się z ponad 30 gałęzi. Dominują działy związane z wydobyciem surowców naturalnych – gałąź ta stanowi 80% całości produkcji przemysłowej republiki. Obecnie produkuje się tu między innymi: 22 mln ton węgla kamiennego rocznie (włączając 14 mln ton koksu), 7 mln ton kondensatu ropy naftowej i gazu ziemnego i 8 mln m3 drewna. Republika Komi jest znaczącym eksporterem ropy i gazu ziemnego oraz innych surowców naturalnych. Przychody z eksportu są obliczane na ok. 500 mln USD rocznie