Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji
banner
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28 września 2016 roku, informuje, że w dniu 29 września 2016 roku, w wykonaniu postanowień uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), Spółka zawarła z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz”) umowę o udostępnienie akcji Spółki celem likwidacji niedoborów scaleniowych („Umowa”).

Na mocy umowy Akcjonariusz zobowiązał się, kosztem swoich praw akcyjnych przysługujących mu z akcji Spółki w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami Umowy, zapewnić akcjonariuszom Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, pełną ich likwidację w taki sposób, aby umożliwić wydanie akcjonariuszom w zamian za akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 10 złotych, których liczba zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:16) nie przełoży się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 160 złotych, po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, tj. 160 złotych. Akcjonariusz ze skutkiem na dzień scalenia zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw przysługujących mu z akcji, które zostaną wykorzystane na likwidację niedoborów scaleniowych.

Umowa została zawarta pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu Uchwały ZWZ oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki celem scalenia akcji na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

30 września 2016, godz. 14:55

Pobierz raport bieżący nr 26/2016