Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach
banner
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach Drukuj Email
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym zostały uregulowane wymagalne zobowiązania Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS") (w związku z raportami bieżącymi nr 9/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie opisu roszczeń ZUS oraz nr 35/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

W dniu 19 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy („Sąd") wydał postanowienie o oddaleniu wniosku ZUS o ogłoszenie upadłości Spółki (raport bieżący 35/2017). W uzasadnieniu Sąd uznał, że Spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego. Postanowienie sądu upadłościowego nie jest prawomocne. Zdaniem Spółki przesłanki upadłości w postaci niewypłacalności nie są spełnione. W związku ze spłatą zobowiązań wobec ZUS Zarząd Spółki w pełni podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza się z uzasadnieniem postanowienia sądu upadłościowego. Spółka zaskarżyła zażaleniem postanowienie sądu upadłościowego w ustawowym terminie.  
Zawarcie odpowiednich umów i dokonanie czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań Spółki wobec ZUS nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez spółkę zależną od Spółki – Occidental Resources Inc. („ORI”) - udziałów w TOO OTG na rzecz spółki celowej  („Spółka Celowa”) z grupy spółek działających w interesie Inwestora („Transakcja”). O negocjacjach w przedmiocie powyższej Transakcji Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz 21/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

Transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania się ostatniego uzgodnionego pomiędzy Stronami warunku zawieszającego, to jest: uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w TOO OTG. Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie o złożeniu wniosku o wyrażenie zgody przez Ministerstwo Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie ze Spółką Celową umowy sprzedaży udziałów w spółce TOO OTG.

21 sierpnia 2017 r., godz. 20:25

Pobierz raport bieżący nr 38/2017