Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach
banner
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach Drukuj Email
Zarząd Spółki informuje, że w oparciu o zawartą w dniu 13 grudnia 2015 r. warunkową umowę ramową z grupą spółek działających w interesie znaczącego zagranicznego przedsiębiorcy z branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”, „Umowa Ramowa”), Inwestor, Spółka i jej podmiot zależny – Occidental Resources Inc. („ORI”) prowadzą negocjacje w następujących obszarach:

(i) sprzedaży udziałów w spółce TOO OTG na rzecz spółki utworzonej w tym celu przez Inwestora („Spółka Celowa”);
(ii) przejęcia przez Inwestora wszelkich zobowiązań finansowych TOO OTG, w tym także zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytu oraz zobowiązań inwestycyjnych TOO OTG wynikających z aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów zawartego w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy TOO OTG a Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu, w ramach którego spółce TOO OTG przedłużono okres poszukiwawczy do dnia 18 marca 2019 r. („Aneks”);
O zawarciu Aneksu Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 1 lipca 2016 r. nr 19/2016.
(iii) przyznania Spółce prawa do objęcia udziałów w Spółce Celowej;
(iv) oddłużenia Spółki w zakresie obejmującym jej zobowiązania kredytowe;
(v) zawarcia odpowiednich umów i dokonania czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”).

Ponadto, Zarząd informuje, że celem prowadzonych negocjacji jest także umożliwienie finansowania działalności wydobywczej i produkcyjnej EmbaYug Neft we współpracy z partnerem kazachskim, co mogłoby stanowić alternatywę dla przedłużającego się procesu sprzedaży udziałów EmbaYug Neft.
Spółka informuje także, że w ramach procesu negocjacji i działań podejmowanych w celu zawarcia wiążących umów, Strony odstąpiły od realizacji części wstępnie uzgodnionych warunków zawieszających bądź zmodyfikowały ich treść, zaś większość pozostałych warunków zawieszających określonych w Umowie Ramowej została spełniona, z wyjątkiem w szczególności uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w TOO OTG.
O zawarciu Umowy Ramowej oraz o negocjacjach prowadzonych w związku z jej zawarciem Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr 14/2017.
Zarząd Spółki informuje, że negocjacje prowadzone w następstwie zawartej Umowy Ramowej są na bardzo zaawansowanym etapie i Spółka jako wysoce prawdopodobne ocenia ich pozytywne zakończenie w sposób zgodny z oczekiwaniami Spółki.
O sfinalizowaniu transakcji (oraz o poszczególnych czynnościach do tego prowadzących), Spółka poinformuje w odrębnym raporcie (lub raportach).

20.04.2017, godz.  21:34

Pobierz raport bieżący nr 15/2017