Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Powołanie osób zarządzających
banner
Powołanie osób zarządzających Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka została zawiadomiona, że Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił liczbę członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji na dwie osoby oraz powołał z dniem 29 czerwca 2016 roku do Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka została zawiadomiona, że Pan Ryszard Krauze, na mocy przysługującego mu uprawnienia osobistego, przewidzianego § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołał z dniem 29 czerwca 2016 roku w skład Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji Pana Franciszka Kroka na Wiceprezesa Zarządu.

Pan Bertrand Le Guern, lat 49, jest absolwentem ESTACA Ecole D’Ingenieurs w Paryżu z 1991 roku z tytułem engineer of aviation, aeronautics major.
W latach 1991 - 1994 pracował w AEROSPATIALE, jako Inżynier ds. jakości w Tarbes, k/Tuluzy oraz jako szef projektu w WSK PZL Mielec. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PTK Centertel ds. technicznych, natomiast w latach 2000 - 2004 wiceprezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., odpowiedzialnego za restrukturyzację spółki. Jednocześnie w latach 2001 - 2004 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TP Internet, spółki w Grupie TP, a w latach 2002 - 2004 wiceprzewodniczącego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. W okresie od maja do grudnia 2004 roku pełnił funkcję dyrektora ds. restrukturyzacji we France Telecom w Paryżu. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora generalnego w spółce Alma S.A. Od marca 2007 roku pełnił funkcję członka zarządu i głównego dyrektora ds. operacyjnych w Netii S.A. W okresie od grudnia 2008 roku do czerwca 2010 roku był prezesem zarządu Canal+ Cyfrowy. Pełnił funkcje w organach nadzorczych Petrolinvest, Petrolinvest Trade S.A. oraz Silurian Sp. z o.o. W 2010 roku został partnerem firmy Values oraz prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od 2012 roku pełni funkcję członka rady dyrektorów Wisent Oil&Gas plc., od czerwca 2013 roku jest prezesem zarządu spółki Silurian Sp. z o.o. Ponadto pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. oraz Tuja Farma Wiatrowa Sp. z o.o. Od 9 września 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest.
Działalność Pana Bertranda Le Guern wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Bertrand Le Guern nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Petrolinvest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bertrand Le Guern nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Franciszek Krok, lat 64, jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, gdzie ukończył studia magisterskie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Ponadto zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także tytuł dyplomowanego pracownika bankowego.
Franciszek Krok posiada dużą wiedzę i doświadczenie na temat biznesowych realiów byłych republik radzieckich. W latach 1989 - 1995 pełnił następujące funkcje: radcy w stałym przedstawicielstwie Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zastępcy stałego przedstawiciela Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, radcy ds. handlowych w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Moskwie, a następnie pełnił obowiązki kierownika Biura Radcy Handlowego. Od 1995 do 2003 roku pracował w BRE Bank S.A. jako naczelnik, a następnie wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych. Od sierpnia 2003 roku do marca 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG S.A. ds. handlu i marketingu. W latach 2002 - 2003 był ponadto członkiem rad nadzorczych Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A. oraz Pekaes Truck S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej INTERGAZ Sp. z o.o. W latach 2005 - 2006 członek, a następnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej EuRoPol GAZ S.A. (system gazociągów tranzytowych Jamał - Europa Zachodnia). Od lipca 2006 roku jest zatrudniony w Petrolinvest, pracował m.in. na stanowisku pełnomocnika zarządu i dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego, wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz prezesa zarządu Occidental Resources, Inc. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego EMBA JUG NEFT LLP i COMPANY PROFIT LLP. W okresie od czerwca do grudnia 2012 roku pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Petrolinvest Trade S.A. Od  czerwca 2014 roku sprawuje funkcję członka rady nadzorczej w Silurian Sp. z o.o., a od maja 2016 roku pełni funkcję prezesa zarządu w  spółce Farma Wiatrowa Nowotna II Sp. z o.o. oraz członka zarządu w Tuja Farma Wiatrowa Sp. z o.o. Od 28 czerwca 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Petrolinvest.
Działalność Pana Franciszka Kroka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Franciszek Krok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Petrolinvest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Franciszek Krok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pobierz raport bieżący nr 15/2016