Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
11.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, informuje, że w dniu 11 lipca 2013 roku Spółka uzyskała od Conwell Oil Corporation B.V., spółki zarejestrowanej w Holandii („Conwell”) – nabywcy 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba”), informację o przesunięciu terminu planowanej wpłaty środków na rachunki escrow, tytułem nabycia udziałów w Emba, z dnia 10 lipca 2013 roku na dzień 26 lipca 2013 roku.
Więcej…
 
Informacja o zaskarżeniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
10.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2013 roku Spółka otrzymała informację o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną  („Akcjonariusz II”), pozwu o unieważnieniu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
Więcej…
 
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
06.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku, informuje, że w dniu 5 lipca 2013 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego z dnia 24 czerwca 2013 roku o udzieleniu na czas trwania postępowania zabezpieczenia roszczenia powoda o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”), poprzez wstrzymanie wykonania tej Uchwały.
Więcej…
 
Wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku
02.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2012 z dnia 26 października 2012 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 2 lipca 2013 roku uwzględnił powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”).
Więcej…
 
Powołanie osób nadzorujących
28.06.2013
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Pana Macieja Grelowskiego, Pana Andre Sparka, Pana Krzysztofa Jana Wilskiego oraz Pana Piotra Zarodę. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na siedem osób.
Więcej…
 
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2013 roku
28.06.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
28.06.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku Spółka uzyskała od Conwell Oil Corporation B.V., spółki zarejestrowanej w Holandii („Conwell”) – nabywcy 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba”) potwierdzenie, że Conwell zamierza dokonać wpłaty środków na rachunki escrow, tytułem nabycia udziałów w Emba, do dnia 10 lipca 2013 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»