Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Informacja poufna
25.06.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 roku Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”), akcjonariusze posiadający odpowiednio 8,27 % oraz 3,14 % udziału w kapitale zakładowym Petrolinvest, zawiadomili Spółkę o sposobie głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku („Walne Zgromadzenie”).
Więcej…
 
Powołanie osób zarządzających
25.06.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił liczbę członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji na dwie osoby, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, oraz powołał z dniem 28 czerwca 2013 roku do Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.
Więcej…
 
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
20.06.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki BDO Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PETROLINVEST S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za pierwsze półrocze 2013 roku oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PETROLINVEST S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PETROLINVEST  za rok 2013.
Więcej…
 
Umowa kredytu
13.06.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 17 maja 2013 roku, informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku Spółka, w związku z brakiem spłaty raty kredytu w wysokości 20 mln USD w umownym terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku („Rata Kredytu”), została powiadomiona przez PKO Bank Polski S.A., jako Agenta Kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego umową z dnia 21 marca 2007 roku („Umowa Kredytu”), o podjęciu rozmów w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty Raty Kredytu oraz zawarcia aneksu do Umowy Kredytu.
Więcej…
 
Rezygnacja osoby zarządzającej
11.06.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”) informuje,  że w dniu 11 czerwca 2013 roku Spółka została zawiadomiona przez Pana Marka Pietruszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o rezygnacji z ubiegania się o wybór do Zarządu Spółki po upływie kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
29.05.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 9:30 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w Sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
Aneks do umowy kredytu
17.05.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, informuje, że w dniu 17 maja 2013 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku, zgodnie z którym strony umowy uzgodniły, że kwota raty kredytu w wysokości 20 mln USD wymagalna do spłaty do dnia 19 kwietnia 2013 roku zostanie uregulowana w terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»