Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
30.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2013 z dnia 10 października 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 października 2013 roku w przedmiocie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) - postanowił podtrzymać zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały. Orzeczenie jest prawomocne i wykonalne.
Więcej…
 
Koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez spółkę z Grupy PETROLINVEST - Silurian Sp. z o.o
27.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 26 września 2014 roku otrzymał informację o zakończeniu, bez rozpoznania złożonych wniosków, postępowania Ministerstwa Środowiska w sprawie przedłużenia dwóch koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonych spółce Silurian Sp. z o.o. (podmiot zależny od PETROLINVEST S.A.) („Silurian”):

Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
19.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 19 września 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 17 października 2014 roku.
Więcej…
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 9 września 2014 roku
09.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 9 września 2014 roku:
Więcej…
 
Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 9 września 2014 roku
09.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 9 września 2014 roku.
Więcej…
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2014 roku
08.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2014 roku:
Więcej…
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z dnia 8 września 2014 roku
08.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 września 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A., na którym reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 11.572.490 akcji, stanowiących 4,78 % w kapitale zakładowym.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»