Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Rejestracja w KRS scalenia akcji
16.02.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 3 lutego 2016 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, wynikających z Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
12.02.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 12 lutego 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 30 kwietnia 2016 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
31.12.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 29 października 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 31 grudnia 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 lutego 2016 roku.
Więcej…
 
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku
20.11.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2014 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki – wyrokiem oddalił skargę kasacyjną strony powodowej.
Więcej…
 
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku
17.11.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2015 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2014 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał, ewentualnie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku podjętych w sprawie (i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej (uchwały od nr 4 do 19) oraz (ii) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (uchwała nr 21), („Uchwały”) - wyrokiem oddalił apelację strony powodowej, a w konsekwencji podtrzymał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalający pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie Uchwał.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
29.10.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 15 września 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 29 października 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Więcej…
 
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
24.09.2015
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 23 września 2015 roku uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki, co stanowiło wykonanie kolejnego punktu harmonogramu działań mających na celu usunięcie przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»