Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki
14.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 679/16, zgodnie z którą postanowił  określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki PETROLINVEST S.A. z 10 złotych na 160 złotych, dzień 25 października 2016 roku jako dzień wymiany 241.939.472 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPTRLI00018 na 15.121.217 akcji Spółki  o wartości nominalnej 160 złotych każda.
Więcej…
 
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW
10.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.
Więcej…
 
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji
30.09.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28 września 2016 roku, informuje, że w dniu 29 września 2016 roku, w wykonaniu postanowień uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), Spółka zawarła z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz”) umowę o udostępnienie akcji Spółki celem likwidacji niedoborów scaleniowych („Umowa”).
Więcej…
 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
28.09.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, postanowił zawiesić w okresie od dnia 3 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (włącznie) obrót akcjami Spółki. Zgodnie z treścią Uchwały nr 1003/2016, decyzja Zarządu Giełdy została podjęta z uwagi na zakwalifikowanie akcji Spółki po raz jedenasty z rzędu do segmentu LISTA ALETRÓW oraz brak podjęcia przez Spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
30.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 30 sierpnia 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 października 2016 roku.
Więcej…
 
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF
24.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku, informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego podjętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 roku w sprawie wykluczenia bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz nałożenia na Spółkę kary pieniężnej, doręczoną Spółce w dniu 10 sierpnia 2016 roku.
Więcej…
 
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
19.07.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”), zgodnie z Komunikatem z 315 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»