GALERIA
Kazachstan
mt_ignore
OTG - Shyrak 1, maj 2012 r.
OTG - Wizyta ambasadora na odwiercie Shyrak 1
OTG - Shyrak 1, I kwartał 2011 r.
OTG – Koblandy, 2007 r.