Menu Content/Inhalt
Home arrow Press Centre arrow Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym
banner
Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym Print E-mail
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 30/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, informuje, iż w związku ze złożoną przez Spółkę skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja", "KNF") z dnia 26 maja 2017 roku, utrzymującą w mocy decyzję Komisji z dnia 19 lipca 2016 roku, w sprawie wykluczenia bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie oraz nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 złotych, wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania,  KNF w dniu 27 czerwca 2017 roku jednogłośnie wstrzymała wykonanie ostatecznej decyzji z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującej w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2016 roku – w części dotyczącej nałożonej sankcji bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu.

Zgodnie z komunikatem Komisji, wstrzymanie wykonania decyzji traci moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę, bądź też uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

Komisja jednogłośnie skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki od dnia 29 czerwca 2017 roku, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki Petrolinvest S.A. z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w okresie zawieszenia notowań, Spółka pozostaje członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podlega przepisom regulującym obowiązki informacyjne spółek publicznych.

Zarząd Spółki podejmować będzie wszelkie niezbędne działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami Spółki, miedzy innymi poprzez wykonanie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek New Connect) akcji Spółki.

27 czerwca 2017 r., godz. 23:10

Pobierz raport bieżący nr 33/2017