Menu Content/Inhalt
Home arrow Press Centre arrow News arrow Powołanie osób nadzorujących
banner
Powołanie osób nadzorujących Print E-mail
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Panią Małgorzatę Różalską oraz Pana Grzegorza Walę.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób.

Ponadto w dniu 29 czerwca 2016 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Marcina Dukaczewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Tomasza Buzuka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Jana Krzysztofa Wilskiego.


Pan Tomasz Buzuk, lat  39, jest  absolwentem  Wydziału  Prawa  i  Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział  Zarządzania  Uniwersytetu  Gdańskiego.
Radca prawny, członek Okręgowej  Izby  Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 roku zatrudniony w Prokom Software S.A. a następnie w Prokom Investments  S.A. w którym pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W trakcie pracy w spółkach z grupy Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments  S.A. brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych  i  kapitałowych  oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych Agro Jazowa S.A. i TPG GAZ S.A. oraz członka zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. Pełnił także funkcję członka rad nadzorczych Bioton S.A. i Polnord S.A. Od 30 czerwca 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest.

Pan Marcin Dukaczewski, lat 38, studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2001 roku związany jest z Grupą Kapitałową Prokom Investments S.A., w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach PROKOM Software S.A. oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez BIOTON S.A., PETROLINVEST S.A., Polnord S.A. oraz inne podmioty grupy Prokom Investments S.A. W roku 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Petrolinvest Trade S.A. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Prokom Investments S.A. Jest również członkiem rad nadzorczych Bioton S.A., Polnord S.A., Silurian Sp. z o.o. o Arka Gdynia S.A. oraz  członkiem rady dyrektorów spółek z Grupy Bioton: SciGen Ltd., Biolek Inc. oraz Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. Od dnia 9 września 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest, od dnia 3 grudnia 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady.


Pani Małgorzata Różalska, lat 54, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ekonomiczne w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku na stanowisku referenta w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w PGH Konsumy, gdzie pracowała do 1990 roku. Od 1991 roku związana jest z bankowością, w latach 1991-1997 zatrudniona była na stanowisku kasjera w PKO BP S.A., a następnie na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Klienta w Banku Pekao S.A., gdzie pracuje do chwili obecnej.

Pan Grzegorz Wala, lat 40, ukończył Politechnikę Łódzką z tytułem inżyniera oraz Akademię Techniczno Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Pracuje w branży informatycznej od 1996 roku. Zatrudniony był w firmach Anspi oraz Vicom Computers, gdzie zajmował się budową systemów komputerowych i ich dystrybucją. Równolegle pracował dla Norsk Hydro ASA przy projekcie budowy fabryki w Chinach. Od 2013 roku współpracuje ze spółką Wystawa Klocków Sp. z o.o., gdzie odpowiada za systemy informatyczne.

Pan Krzysztof Wilski, lat 84, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, wpisany na listę radców prawnych i adwokatów.
Do roku 1994 był radcą prawnym państwowych central handlu zagranicznego. W latach 1985-1997 doradca prawny i prokurent spółek oraz głównego udziałowca lub spółek zależnych Ryszarda Krauze. Od lipca 1997 roku do października 2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Software S.A., później zaś do kwietnia 2008 roku funkcję prokurenta w tej spółce. Do końca czerwca 2005 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Overtop S.A. Od kwietnia 2000 roku do maja 2005 roku był członkiem rady nadzorczej w Prokom Internet S.A., natomiast do września 2010 roku członkiem rady nadzorczej Bioton SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Prokom Investments S.A. Pełni także funkcję członka zarządu C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A. Od 8 marca 2006 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest.


Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Petrolinvest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pobierz raport bieżący nr 17/2016