Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
19.07.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”), zgodnie z Komunikatem z 315 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.
Read more...
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup
01.07.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, podaje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała w dniu 30 czerwca 2016 roku informację o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku przez TOO OilTechnoGroup („TOO OTG”) z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów („Aneks”) („Kontrakt”).
Read more...
Powołanie osób nadzorujących
30.06.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Panią Małgorzatę Różalską oraz Pana Grzegorza Walę.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...