Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.11.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 16 października 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 listopada 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 16 stycznia 2015 roku.
Read more...
Zmiana Programu naprawczego dotyczącego usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
22.10.2014 / Informacja prasowa
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia harmonogramu działań jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW, opublikowanego raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.
Read more...
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
30.09.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2013 z dnia 10 października 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 października 2013 roku w przedmiocie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) - postanowił podtrzymać zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały. Orzeczenie jest prawomocne i wykonalne.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...